Saturday, 20/08/2022 - 11:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ký Phú
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyềt định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường THCS Ký Phú

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 23/QĐ-THCS

Ký Phú, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

của Trường THCS Ký Phú

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ về việc cấp kinh phí năm 2022 cho các đơn vị dự toán thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;

Xét đề nghị của kế toán trường THCS Ký Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của trường THCS Ký Phú (Theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
   - Lưu :VT, kế toán.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng

 

 

 

Biểu số 02

 

    ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

 

 

Chương: 622

   

 

     

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  

 

(Kèm theo Quyết định số: 23 /QĐ-THCS ngày 20/01/2022 của Hiệu trưởng Trường THCS Ký Phú)

  

 

                                                               ĐVT: Đồng

 

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

  

 

   

 

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

  

 

1

Số thu phí, lệ phí

 

  

 

1.1

Lệ phí

 

  

 

1.2

Phí

 

  

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

  

 

2.1

Chi sự nghiệp ………………..

 

  

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

  

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

  

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

  

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

  

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

  

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

  

 

3.1

Lệ phí

 

  

 

3.2

Phí

 

  

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.291.772.000

  

 

1

Chi quản lý hành chính

 

  

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

  

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

  

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

  

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề (3.1+3.2+3.3)

2.291.772.000

 

 

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

1.943.772.000 

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

348.000.000

  

 

 

Chi hỗ trợ hoạt động

348.000.000

  

 

3.3

Kinh phí cải cách tiền lương

 

  

 

 

Chi tăng lương, PCL, các khoản đóng góp theo lương do điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ 38/2019/NĐ-CP

 

 

 
            

 

 

 

 

 PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 51/QĐ-THCS

        Ký Phú, ngày  16  tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022

của trường THCS Ký Phú

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-PGDĐT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2022 cho các đơn vị dự toán thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;

Xét đề nghị của kế toán trường THCS Ký Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của trường THCS Ký Phú (Theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:
   - Lưu :VT, ...

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Việt Dũng

 

 

Biểu số 02

 

 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

 

 

Chương: 622

 

 

  

 

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

(Kèm theo Quyết định số  51/QĐ-THCS ngày 16/3/2022 của Hiệu trưởng Trường THCS Ký Phú)

 

 

                                                               ĐVT: Đồng

 

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

 

 

 

 

 

I

Dự toán chi ngân sách nhà nước

6.300.000

 

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề (3.1+3.2+3.3)

6.300.000

 

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6.300.000

 

         

 

 

 

 

 

 PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 107/QĐ-THCS

        Ký Phú, ngày  28  tháng 06 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách tháng 6 năm 2022

của trường THCS Ký Phú

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-PGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2022 và quyết định số 447/QĐ-PGD ĐT ngày 20/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2022 cho các đơn vị dự toán thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ;

Xét đề nghị của kế toán trường THCS Ký Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách tháng 6 năm 2022 của trường THCS Ký Phú (Theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:
   - Lưu :VT, ...

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Việt Dũng

 

 

Biểu số 02

 

 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS KÝ PHÚ

 

 

 

Chương: 622

 

 

  

 

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

(Kèm theo Quyết định số  107/QĐ-THCS ngày 28/6/2022 của Hiệu trưởng Trường THCS Ký Phú)

 

 

                                                               ĐVT: Đồng

 

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

 

 

 

 

 

I

Dự toán chi ngân sách nhà nước

130.037.822

 

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề (3.1+3.2+3.3)

130.037.822

 

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

99.470.000 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

30.567.822

 

         

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường THCS Ký Phú
Nguồn:THCS Ký Phú Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 40
Tháng 08 : 1.057
Năm 2022 : 16.262